Örebro City Golf & CC och Örebro City Golf AB

Örebro City Golf & CC (ÖCG) är en ideell förening. Föreningen äger dotterbolaget Örebro City Golf AB (Golf AB)

Golf AB, äger och driftar båda anläggningarna. Golf AB hyr ut golfbanorna till ÖCG:s löpande verksamhet, tex  tävlingsverksamheten.

Golf AB fakturerar spelavgift och beviljar spelrätt till ÖCG:s medlemmar på Golf AB:s anläggningar. ÖCG:s medlemmar betalar medlemsavgift till föreningen.

Golf AB innehar de två tomträtterna på vilka anläggningen i Gustavsvik är belägen. Golf AB äger marken där Mosjöanläggningen finns.

Golf AB äger rätt att sälja reklamtjänster på golfanläggningarna. Golf AB äger båda retaurangerna, på Gustavsviks- och Mosjöbanan.

Golf AB driver golfshoparna samt drivingranges på både Gustavsvik och Mosjö.

Golf AB hyr ut lokaler till eventuella entreprenörer och hyresgäster i anläggningen enligt separata hyresavtal. Övrig eventuell verksamhet av kommersiell natur som inte har ett direkt samband med golfverksamheten skall bedrivas i Golf AB.

ÖCG bedriver all idrottslig verksamhet såsom junior & elit, dam, herr, senior samt klubbtävlingar.

Golf AB anställer all personal förutom idrottsansvarig som är anställd i ÖCG.


Uppdelning

ÖCG ska verka i enlighet med klubbens stadgar. Den leds av en styrelse och av en klubbchef. Styrelsen väljs av medlemmarna vid Höstårsmötet. Klubbchefen utses av styrelsen. Aktiebolaget Golf AB ska verka enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. De leds av en styrelse och en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämma och verkställande direktören utses av bolagsstyrelsen.

Medlemmarna i ÖCG får insyn i Golf AB vid Höstårsmötet genom den koncernbudget som presenteras och den diskussion som förekommer på mötet. Koncernbudgeten består av en sammanställning av de två koncernbolagens budgetar där interna intäkter och kostnader är eliminerade. Budgetarna ska före Höstmötet vara behandlade och godkända av klubb- och bolagsstyrelse. Om Höstårsmötet beslutar om ändringar i koncernbudgeten, som kan påverka dotterbolagens budgetar ska nya förhandlingar mellan ÖCG och Golf AB ske.

Före Vårårsmötet ska Bolagsstämman i Golf AB ha fastställt sin årsredovisning och styrelsen i ÖCG ska ha godkänt årsredovisningen för dotterbolaget. Vårårsmötet får på så sätt möjlighet att jämföra koncernens budget och utfall. Vårårsmötet beslutar om ÖCG:s årsredovisning.

Det är en uppgift för ÖCG:s styrelse att se till att Golf AB agerar i enlighet med Höst- och Vårårsmötenas intentioner. Det sker genom att aktuella frågor diskuteras i styrelsen för ÖCG och att de följs upp med formella beslut i Golf AB. Omvänt gäller för styrelsen i Golf AB att hålla moderbolagets styrelse informerad om sin verksamhet samt att vid behov förankra beslut i moderbolagets styrelse. Detta förfaringssätt underlättas av att klubbchefen och Golf AB:s verkställande direktör är en och samma person samt att styrelseledamöterna i Golf AB och även är ledamöter eller suppleanter i ÖCG:s styrelse.